Obchodní podmínky

Přečtěte si pozorně obchodní podmínky, prosím. Dokončením objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s reklamačním řádem a s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) podrobně upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Nikola Dotková jako prodávající (dodavatel, provozovatel) a na straně druhé kupující (odběratel, zákazník, spotřebitel, podnikatel). Veškeré smluvní vztahy se řídí platnými právními předpisy České republiky a těmito VOP.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Okamžikem odeslání objednávky je kupující vázán těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

Kontaktní údaje:Nikola DotkováIČ: 03447944sídlo: Nákupní 9/472 , 736 01 Havířovzapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Havířově. telefon: 733176950 mail: nikol@dotkova.cz

Sdělení před uzavřením smlouvy
 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy.
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.
 3. Ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 4. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený dále.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. Nikola Dotková a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně (mailem) u společnosti Nikola Dotková, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Vymezení některých pojmů

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Nikola Dotková nebo s ní jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující, zákazník) a na druhé straně dodavatel (prodávající, zhotovitel apod.).

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícim vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Registrace

Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Zákazník, který se zaregistruje, získá přístup ke svému osobnímu účtu, na kterém může sledovat stav svých objednávek (přijatá, expedováno zboží apod.).

4. Výběr zboží

Výběr zboží v internetovém obchodě lze provést rychle a pohodlně. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní informace k produktu.

5. Vyhledávání

V našem internetovém obchodě může každý zákazník použít textové vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k našemu zboží.

6. Poskytování slev

Prodávající tradičně poskytuje akční slevy, které ceny výrobků výrazně snižují. Jednotlivé akční slevy se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

Pokud není na speciálních stránkách dotkova.cz nabízejících slevy (např.: Akční ceny, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se slevová akce týká.

7. Poplatek za úpravu údajů na již vystavené faktuře

Úprava údajů na již vystavené faktuře je placenou službou. Výše poplatku činí 200,- Kč. Pokud zákazník požádá o opakované vystavení faktury z důvodu změny údajů na již vystavené faktuře, bude mu nejprve zaslána zálohová faktura na částku 200,- Kč. Po uhrazení této částky bude zákazníkovi zaslána upravená faktura, o jejíž opakované vystavení žádal.

8. Reklamace

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí ať už do vlastních rukou nebo poštou. V případě reklamace obraťte se na dotkova.cz a můžete nás přímo zde kontaktovat.

Reklamované zboží můžete zaslat na naši adresu do Havířova. Pro rychlejší vyřešení reklamace doporučujeme předchozí písemnou (mailovou) komunikaci s prodávajícím. Reklamace, prosím, přednostně uplatňujte písemně na e-mailové adrese: nikol@dotkova.cz a vyčkejte na sdělení dalšího postupu.

Informace o přijetí reklamace Vám budou zaslány SMS zprávou do 2 dnů od přijetí reklamace. Tuto zprávu obdržíte také e-mailem. Při osobní reklamaci obdržíte kopii reklamačního protokolu na místě. O vyřízení reklamace budete informováni SMS zprávou.

Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle 733176950 nebo e-mailem nikol@dotkova.cz

9. Objednávky

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko „Přidat do košíku“. Vyberete množství výrobku, které chcete a stisknete tlačítko „koupit“.

Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně emailem potvrzena a budou Vám sděleny informace k doruení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky. Doporučujeme vám pro storno objednávky používat pouze e-mail nikol@dotkova.cz

Pokud zjistíme, že výrobek není delší dobu již dostupný a skladem, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.

Pokud zákazník zaplatil požadovanou kupní cenu zboží, ale dodavatel není schopen zboží dodat nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude objednávka po dohodě se zákazníkem zrušena a peníze bezodkladně, nejpozději do 14 dnů, vráceny zákazníkovi.

10. Dopravné

zákazník má možnost využít i dopravné zdarma!

Dopravné zdarma nabízíme, pokud si zákazník zakoupí:

 • vybrané produkty Nikiss nákup nad 1000,- poštovné ZDARMA
 • veškeré beauty a další značkové produkty Nákup nad 2000,-

Skladové zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR. Pro přepravu dále využíváme tyto přepravní společnosti:

 • PPL – společnost Doručení zásilek
 • Česká pošta
 • Zásilkovna

Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Ceny za dopravu pro zboží doručované na adresu ve Slovenské republice jsou účtovány následovně:

 • objednávky jsou zpoplatněny podle ceníku.

11. Platební podmínky

V současné době nabízíme tyto možnosti plateb:

 • platba v hotovosti (dobírkou) nebo řidiči přepravní společnosti.
 • bankovním převodem – částku za zboží můžete poukázat na náš účet. Před odesláním platby doporučujeme si ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem, ihned vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu: Česká spořitelna 5479071339/0800 (CZK) nebo Fio banka IBAN: CZ4420100000002301583675, SWIFT: FIOBCZPPXXX (EUR).
 • online platební kartou.
 • PayPal

12. Záruka na zboží

Všechny prodávané výrobky jsou schváleny pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Kontakt na reklamační oddělení je uveden zde.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

13. Ochrana osobních dat

Nikola Dotková jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k vyřízení objednávky.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka z databáze vymazat. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

14. Výpis z obchodního rejstříku

Podrobný výpis můžete najít na serveru justice.cz.

15. Upozornění

Nikola Dotková (prodávající) upozorňuje, že:

 • informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit.
 • O stavu objednaného zboží vás rádi budeme informovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. března 2021.

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, férové, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich, prosím, vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu.

Nikola Dotková